Czasowe zawieszenie zajęć w SP 10.Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów
klas: V, VI A, VI B i VII
zajęcia dydaktyczne w wyżej wymienionych klasach zostają zawieszone
w dniach 23 i 26.10.2020 r.

zarządzeniem nr 10 Dyrektora Szkoły.

Zajęcia prowadzone będą w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

Lekcje w klasach objętych nauczaniem zdalnym będą odbywać się przez platformę Teams, według obowiązującego planu zajęć ustalonego na początku roku szkolnego.
Praca zdalna nauczycieli będzie odbywać się w szkole.