Uczniowie klas IV – VIII przechodzą na naukę zdalnąNa podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki (Dz.U. z dnia 23 października 2020 r. poz. 1870)
od 24 października 2020 r. obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół.
Uczniowie klas IV – VIII przechodzą na naukę zdalną.
Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII
potrwa od 26 października do 8 listopada 2020 r. 1. Klasy IV - VIII realizują naukę według obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Teams oraz dziennika elektronicznego Vulcan. Nauczyciele realizują zdalne nauczanie ze szkoły.
 2. Czas trwania każdej lekcji on-line wynosi dla wszystkich przedmiotów 30 minut. Pozostały czas trwania lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów prowadząc indywidualne rozmowy/konsultacje.
 3. Nauczyciel może przedłużyć czas trwania lekcji maksymalnie do 45 minut, gdy zaistnieje taka konieczność (sprawdzian, kartkówka, problemy techniczne, itd.).
 4. Nauka w klasach I - III odbywa się stacjonarnie według obowiązującego planu zajęć.
 5. Realizowanie zajęć w klasach I - III przez nauczycieli nie będącymi wychowawcami w klasie odbywają się w formie stacjonarnej na miejscu w szkole.
 6. Nauczyciele zobowiązani są do do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.
 7. Opieka świetlicowa dla dzieci klas I - III jest zapewniona od godziny 6:15-16:00.
 8. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niezmienionym zakresie zajęć i godzin – w klasach I - III w formie stacjonarnej, w klasach IV - VIII w formie zajęć zdalnych. W uzasadnionych przypadkach na prośbę rodzica, uczeń może realizować zajęcia w szkole.
 9. Obiady dla uczniów klas I - III wydawane są przez stołówkę szkolną według przyjętego harmonogramu przerw.
 10. Posiłki w ramach programu „Owoce, warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zapewnione są wyłącznie dla klas I - III.
 11. Praca biblioteki szkolnej odbywa się w formie stacjonarnej, celem umożliwienia uczniom korzystania z jej księgozbioru.
 12. Praca pedagoga, logopedy, pedagoga terapeuty odbywa się stacjonarnie w szkole.
 13. Zmiany i informacje o działaniach szkoły będą na bieżąco przesyłane poprzez e- dziennik.

Zasady obowiązujące w czasie zdalnego nauczania.

 1. W Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 23.10.2020 roku wprowadza się formę nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem.
 3. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno - techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
 4. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
  • platformę Teams i e – dziennik,
  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
  • zajęcia on-line w czasie rzeczywistym;
  • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, e-podręczniki.
 5. Monitorowanie aktywności i pracy uczniów odbywa się na podstawie wykonanych i przesłanych do nauczyciela zadań oraz analiz raportów z platform edukacyjnych, na których pracują uczniowie.

Klasy IV-VI

 1. W klasach IV-VIII ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się na podstawie prac uczniów (przesyłanych przez nich lub uzupełnianych/ rozwiązywanych na platformach edukacyjnych zadań) zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 2. Poprawa otrzymywanych ocen bieżących jest możliwa w formie i dniu ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu nauczania poprzez platformę Teams, e –dziennik.
 3. Zadaniem uczniów klas IV-VIII jest samodzielne lub z pomocą rodziców:
  • bieżące nawiązywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami, w przypadku lekcji on-line logowanie się na platformie Teams i uczestniczenie w spotkaniu. Systematyczna praca ma wpływ na ocenę zachowania
  • organizowanie nauki własnej w domu
  • odsyłanie nauczycielowi w ustalonym terminie określonym kanałem komunikacyjnym wykonanych prac
  • w przypadku nie wykonywania prac, uczeń uzgadnia z nauczycielem nowy termin nadesłania pracy
  • przekazywanie wychowawcy/nauczycielom wszelkich wątpliwości co do własnych umiejętności i możliwości technicznych wykorzystywanego sprzętu komputerowego
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie
  • przestrzeganie kultury językowej w komunikacji.