Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana „Sybiraka” SanguszkiZgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.

 1. Na terenie szkoły obowiązują wytyczne MEN, GIS i MZ dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek. Każdy rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z nimi:

  Wytyczne dla szkół i placówek – GIS, MEN, MZ

 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych – szatnia, korytarz, pokój nauczycielski, sekretariat, biblioteka, toaleta, stołówka.
 4. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem zlokalizowanym obok sali gimnastycznej z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 5. Rodzice klas IV – VIII mogą wejść na teren szkoły tylko w uzasadnionych sytuacjach, głównym wejściem, po zgłoszeniu obsłudze. Rodzice nie mogą przemieszczać się po terenie szkoły, tylko pozostać w wyznaczonym miejscu. Obowiązuje ich zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
 6. Na terenie szkoły we wspólnych przestrzeniach (korytarze, klatki schodowe, szatnia) obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 7. Uczniowie wchodzą do szatni z zachowaniem reżimu sanitarnego i odpowiednich odległości. Po przebraniu się uczniowie niezwłocznie udają się pod salę lekcyjną. Zakazuje się gromadzenia i dłuższego przebywania w szatni, na klatkach schodowych i korytarzach.
 8. Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w salach przypisanych do konkretnych zespołów klasowych z wyjątkiem informatyki, chemii, biologii i wychowania fizycznego.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w szatni lub sali lekcyjnej. Rodzice (wspólnie z dzieckiem) powinni pilnować właściwego przygotowania ucznia do zajęć. Brak przyborów, materiałów uniemożliwi dziecku zaplanowaną przez nauczyciela pracę na lekcjach.
 10. Uczniowie na zajęcia wychowania fizycznego schodzą po dzwonku na lekcję, nie grupują się w okolicach stołówki.
 11. Uczniowie zobowiązani są do systematycznej dezynfekcji rąk przy wejściu do sal lekcyjnych i wszystkich pomieszczeń na terenie szkoły.
 12. Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, cześć zajęć odbywać się będzie poza budynkiem szkoły.
 13. W tym roku szkolnym nie będą organizowane uroczystości o charakterze masowym.
 14. Podczas prowadzenia zajęć nauczyciele ograniczają pracę w grupach, parach oraz innych formach, które nie są zgodne z reżimem sanitarnym.
 15. Rodzice zobowiązani są do pozostawania w stałym kontakcie ze szkołą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 16. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły (osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem pracownika obsługi czy administracji). Uczeń powinien założyć maseczkę. Zostanie on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Dyrektor wyznaczy pracownika do sprawowania opieki nad uczniem. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący minimum 2 m, zakryć usta i nos maseczką. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: - jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, - jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły. Rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 17. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niepodawanie sobie rąk. W wielu miejscach budynku szkoły rozwieszono zilustrowane hasła informujące o podstawowych zasadach higieny w czasie epidemii. Należy stale przypominać (rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły) dzieciom o niepodawaniu ręki na powitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 18. W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą pandemii powyższe zasady mogą ulec zmianie.