Informacje dotyczące stypendium szkolnego na 2021/2022W bieżącym roku szkolnym można starać się o stypendium szkolne dla dziecka. Kryterium dochodowe nadal obowiązuje 528 zł na jedną osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Wniosek dotyczący stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy złożyć do dnia 15 września 2021 roku

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Pełnomocnictwo

Informacja o fakturach