14 626 69 58

Wstep

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nazwa strony internetowej http://www.sp10tarnow.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017-01-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 10 w Tarnowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Adres poczty elektronicznej sekretariatu szkoły: sekretsp10@umt.tarnow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 626 69 58 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wanda Patuła.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Niedomickiej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. W budynku na każdym poziomie (suteryna, parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy komunikacyjnej.
  3. Szkoła nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych: wejście, windy, barierki ani toalety.
  4. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
  5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Na parkingu nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
  7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Dojazd do szkoły

Rozkład jazdy autobusów w Tarnowie
Znajdź swój autobus na Google Maps

Tekst łatwy do czytania

Informacja o Szkole Podstawowej nr 10 w tekście łatwym do czytania
Skip to content