14 626 69 58

Współpraca z rodziną książąt Sanguszków

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie nosi zaszczytne imię Romana „Sybiraka” Sanguszki – człowieka, który „Z przekonania” poświęcił swoje życie ojczyźnie. Jesteśmy jedną z niewielu szkół w Polsce, które mogą poszczycić się bezpośrednimi kontaktami z potomkami swojego patrona. Nasza szkoła od wielu lat dba o utrzymywanie jak najlepszych relacji z rodziną książęcą. Książe Paweł Sanguszko rokrocznie odwiedza naszą społeczność szkolną, jest również fundatorem stypendium dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Szczególna dbałość o pamięć historyczną
– kontakty z Sybirakami

Kultywując pamięć historyczną i tradycje związaną z patronem naszej szkoły od wielu lat współpracujemy również ze środowiskiem tarnowskich Sybiraków. Ludzie ci są żywymi świadkami historii, poprzez bezpośrednie kontakty z nimi nasi uczniowie mają możliwość kształtowania postawy patriotycznej w oparciu o tradycyjne, nieprzemijające wartości. Jednym z elementów wychowania patriotycznego SP nr 10 jest czynny udział przedstawicieli społeczności szkolnej – Pocztu Sztandarowego – w różnego rodzaju uroczystościach na terenie miasta Tarnowa. Ważną formą działalności Szkoły jest także współpraca z innymi szkołami, które odwołują się do tradycji sybirackich i cykliczne organizują spotkania, w których biorą udział przedstawiciele naszej szkoły.

„Rodzinna atmosfera” - szkoła środowiskowa

Nasza szkoła należy do grona szkół środowiskowych, czyli szkół z niewielką ilością uczniów
o specyficznym „rodzinnym klimacie”, gdzie każdy uczeń znany jest z imienia i nazwiska, nie ginie
w tłumie i jest dostrzegany przez nauczycieli tu uczących.
Do niewątpliwych zalet naszej szkoły należy więc brak anonimowości. Wychowawcy dysponują dużą wiedzą na temat środowiska rodzinnego uczniów, co wpływa na wieloaspektowe stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.
Jesteśmy szkołą bez przemocy, w której panuje poczucie bezpieczeństwa nie występują tu przypadki znęcania się nad młodszymi uczniami, czy agresywnych zachowań w stosunku do nauczycieli. Nauczyciele są w stanie zapanować nad najdrobniejszymi przejawami agresji, gdyż dostrzegają
je już w momencie wystąpienia. Ponadto dobry kontakt z domem rodzinnym uczniów sprawia, że nie ma rozbieżnych stanowisk w kwestii wychowania. Rodzice nie obawiają się, że ich dzieci zetkną się
w szkole z używkami, wymuszeniami, zastraszeniami.
Panują u nas przyjacielskie relacje uczniów i nauczycieli. Uczniowie nie boją się przyjść
i porozmawiać z nauczycielami, czy pedagogiem szkolnym, nawet o sprawach osobistych.
Nikt tu nie jest pozostawiony sam sobie. Rodzice mają zaufanie do wychowawców i nauczycieli.
Wiele zadań wykonywanych jest we współpracy, często angażują się wszyscy.
Stanowi to dobry przykład do naśladowania dla uczniów.
Bardzo ważnym zaletą szkoły jest indywidualizacja nauczania – w mniejszym zespole łatwiej jest nauczycielowi dotrzeć do każdego ucznia, zauważyć wszelkie uzdolnienia i trudności. Podejmując indywidualną pracę z uczniem zdolnym, nauczyciel doprowadza do sukcesu, zaś u ucznia słabszego wyrównuje braki w wiedzy i umiejętnościach. Efekty tej pracy są widoczne w wynikach nauczania.
Ważnym aspektem działalności naszej szkoły jest zaangażowanie rodziców – rodzice czują się współgospodarzami szkoły, podejmują działania mające na celu wspieranie placówki poprzez współorganizowanie festynu szkolnego, imprez i uroczystości szkolnych oraz wykonują prace niezbędne w bieżącym funkcjonowaniu szkoły.
Jednozmianowość, to czynnik sprzyjający właściwemu rozwojowi dziecka. Tygodniowe plany zajęć
są tak opracowane, aby umożliwić uczniowi pracę w najbardziej efektywnym czasie. W godzinach popołudniowych przewidziane są zajęcia ruchowe, zajęcia dodatkowe czy zajęcia świetlicowe połączone z możliwością odrobienia pracy domowej.
Szkoła ośrodkiem kultury, w kalendarzu imprez szkolnych naszej szkoły znajdują się imprezy
o charakterze środowiskowym. Są to uroczystości patriotyczno – historyczne, świąteczne, rodzinne
czy szkolne, w których uczestniczą uczniowie, rodzice, okoliczni mieszkańcy i zaproszeni goście.

„Cyfrowa szkoła”

Dobra baza dydaktyczna ułatwia uczniowi dostęp do nowoczesnych technologii multimedialnych. Dzięki udziałowi w programie „Cyfrowa szkoła” posiadamy zinformatyzowane klasy
z tablicami interaktywnymi,
 przenośny zestaw komputerowy, który umożliwia indywidualną pracę ucznia w trakcje lekcji oraz salę informatyczną. Nasza szkoła posiada również dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice mogą na bieżąco uczestniczyć w życiu szkoły, oraz czuwać nad postępami edukacyjnymi swoich pociech.

Bogata oferta innych form zajęć pozalekcyjnych

Szkoła umożliwia także rozwijanie zainteresowań – prowadzone są liczne zajęcia dodatkowe, uczniowie mają możliwość rozwijania pasji sportowych, artystycznych, jak i naukowych. Tu każdy uczeń może odnieść sukces, bo u każdego można odkryć wrodzone lub nabyte zdolności
czy uzdolnienia i na tej bazie następuje budowanie osobowości dziecka. W zmaganiach konkursowych nasi uczniowie nie obawiają się konkurencji uczniów z dużych szkół. Mają poczucie swojej wartości
i potrafią odnaleźć się w nowych sytuacjach.
Dysponujemy ponadto bardzo dobrym zapleczem sportowym – dużą salą gimnastyczną dostosowaną do gry w piłkę siatkową i koszykową, boiskami szkolnymi z nawierzchnią trawiastą i asfaltową oraz placem zabaw przystosowanym do potrzeb dzieci młodszych z klas I – III.
Szkoła dysponuje również stołówką szkolną z zapleczem kuchennym, w którym przygotowywane
są domowe obiady dla uczniów naszej szkoły.
Skip to content