14 626 69 58

Pedagog szkolny

mgr Renata Grochulska

Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
godz. 8.00 - 9.40
godz. 10.25 - 12.25
godz. 8.00 - 11.30
godz. 12.15 - 14.00
godz. 8.00 - 8.50
godz. 9.35 - 11.30
godz. 12.15 - 14.00
godz. 8.00 - 14.00
godz. 8.00 - 9.40
godz. 10.25 - 11.20

Pedagog szkolny to ktoś kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie,
nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, udzieli pomocy
i wsparcia.

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga gdy:
 • mają problemy z rówieśnikami,
 • mają problemy rodzinne,
 • nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,
 • czują się samotni,
 • myślą, że nikt ich nie rozumie,
 • nie potrafią się uczyć,
 • chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,
 • mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,
 • chcą podzielić się sukcesami i radościami.
Mogą przyjść z każdą sprawą, z którą sami nie potrafią sobie poradzić.
Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, gdy:
 • niepokoi ich  zachowanie dziecka,
 • chcą porozmawiać o dziecku,
 • chcą poprawić relacje z dzieckiem,
 • potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
 • zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,
 • mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.
Nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji w związku z problemami
swoich uczniów (szkolnymi lub rodzinnymi).
Zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi:
§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Skip to content