14 626 69 58
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki
  w Tarnowie z siedzibą przy ul. Niedomickiej 20, 33-102 Tarnów, telefon: (14) 626-69-58, e-mail: dyrsp10@umt.tarnow.pl;
 2. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt
  z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: ksiegsp10@umt.tarnow.pl lub listownie na adres siedziby szkoły;
 3. dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c wskazanego na wstępie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji obowiązku nauki i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego, w szczególności określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.) oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198).
 4. odbiorcami Pani/Pana/ucznia danych osobowych będą:
  1. podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty z którymi zawarto umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych – umowy takie administrator może zawierać wyłącznie w związku z realizacją celu o którym mowa w pkt 3;
 5. Pani/Pana/ucznia dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana/ucznia dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w tym w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie;
 7. posiada Pani/Pan prawo (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  • dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • prawo sprostowania danych (zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 8. w przypadku gdy przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie. Czynność ta pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 9. ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana/ucznia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W niektórych przypadkach obowiązek podania danych osobowych może nie występować. W takiej sytuacji będzie Pani/Pan pytany o zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 11. w oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana/ucznia zautomatyzowanych decyzji,
  w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Skip to content