14 626 69 58

Rusza nabór wniosków o stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2022/2023

Do 30 listopada 2023 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Mickiewicza 2, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

Stypendium skierowane jest:

1) do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (od. kl. IV), szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne (od kl. IV) mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

a) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023;

b) rodzic lub opiekun prawny;

c) pełnoletni uczeń;

2) uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

a) rodzic lub opiekun prawny;

b) pełnoletni uczeń.

Wymagane dokumenty:

– prawidłowo wypełniony wniosek;

– kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2022/2023 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

– dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków, kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

– kserokopia świadectwa za rok szkolny 2022/2023 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły (dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

UWAGA: Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowaniaco najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

– wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:

1) są laureatami lub co najmniej dwukrotnymi finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

2) są laureatami konkursów innych niż przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3) są laureatami lub finalistami olimpiad lub turniejów stopnia centralnego, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

4) są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, innych niż określonych w pkt 3, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i przez niego dofinansowanych;

5) są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji naukowych;

– wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:

1) są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury;

2) są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1, organizowanych przez ministra właściwego do spraw kultury lub specjalistyczną jednostkę nadzoru bądź pod ich patronatem;

3) są laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określonych w pkt 1 i 2, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra, szkół wyższych lub instytucji kultury.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym:

1) na stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczone jest 80% tej kwoty;

2) na stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przeznaczone jest 20% tej kwoty.

Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla finalisty stanowi 80% wysokości stypendium wyliczonego dla laureata.

Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnej złotówki w dół i nie może przekroczyć kwoty:

1) 3.000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe;

2) 2.500 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne.

UWAGA: Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.

Stypendium będzie wypłacane w szkole, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, a w przypadku uczniów kształcących się w szkołach prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Tarnowa w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek bankowy. Stypendyści otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

Szczegółowe informacje na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 106 (I piętro), tel. 14 68 82 427.

Comments are closed.
Skip to content