14 626 69 58

Rozpoczęcie naboru na półkolonię letnią organizowaną w roku 2024 w Szkole Podstawowej Nr 10  w Tarnowie

I         Nabór uczestników półkolonii

 1. Przyjmowanie kandydatów na uczestników półkolonii odbywać się będzie w następujący sposób:
  • w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z klas od I do VI,
  • w drugiej kolejności, w miarę wolnych miejsc będą przyjmowani uczniowie, o których mowa w pkt 6 oraz uczniowie klas od I do VIII.
 2. Rejestracja kandydatów na uczestników półkolonii, o których mowa w ust. 2 pkt a, odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego „Nabór do obsługi procesu rekrutacji na  półkolonie”, dostępnego na stronie www.tarnow.pl w terminie od godziny 8.00 w dniu 23 kwietnia 2024 r. do godziny 12.00 w dniu 24 kwietnia 2024 r.
 3. O wstępnym zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, opiekunowie prawni zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
 4. W terminie do 7 maja 2024 r. do godziny 14.00 opiekunowie prawni dzieci wstępnie zakwalifikowanych składają następujące dokumenty osobiście lub przesyłają skany tych dokumentów drogą elektroniczną (e-mail) do szkoły, która została wskazana w formularzu rejestracyjnym:
  • podpisany egzemplarz wniosku, który został złożony w systemie elektronicznym,
  • kopia Karty Tarnowskiej Rodziny – jeśli taką Kartę dana rodzina posiada,
  • wypełniona karta kwalifikacyjna – formularz do pobrania z systemu elektronicznego,
  • dowód wpłaty opłaty za udział w półkolonii.

II.       Finansowanie półkolonii

 1. Organizacja półkolonii finansowana jest ze środków budżetu miasta Tarnowa oraz z opłat za udział w półkolonii określonych niniejszym Regulaminem, uiszczanych przez opiekunów prawnych uczestników półkolonii.
 2. Opłata za udział w półkolonii jednego uczestnika wynosi 965,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto.
 3. Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny opłatę, o której mowa w ust. 2 obniża się o 10% za każdego ucznia.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii opłatę zwraca się:
  • w 100% opłaty na pisemny wniosek opiekuna prawnego przesłany w formie skanu drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście złożony do szkoły organizującej półkolonię do dnia 12 czerwca 2024 r.,

III.      Ogólne zasady organizacji półkolonii.

 1. Półkolonia trwa łącznie 10 dni roboczych, od poniedziałku do piątku, w okresie dwóch tygodni.
 2. Program półkolonii zapewnia wykwalifikowaną opiekę nad dzieckiem w godzinach od 7.00 do 16.00, przy czym zajęcia programowe powinny się rozpoczynać nie wcześniej niż o godz. 9.00 i trwać – z przerwami na posiłki i odpoczynek do godz. 15.00.
Comments are closed.
Skip to content